Statut Regionální agrární komory Jihočeského kraje

 

Statut Regionální agrární komory
Jihočeského kraje

Část první
Název, sídlo, právní forma


1) Regionální agrární komora Jihočeského kraje (dále jen „RAK JK“) je založena dle § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb. jako sloučení okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje, zajišťující svoji činnost realizací cílů a zájmů OAK Jihočeského kraje.
2) RAK JK je právnickou osobou založenou dle  § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb.. Vznikem RAK JK nedochází k zániku okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje. RAK JK se v souladu s § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 4 zákona č. 301/1992 Sb. zapisuje do obchodního rejstříku.
3) Regionální agrární komora Jihočeského kraje používá zkráceného názvu RAK JK.
4) Sídlem RAK JK jsou České Budějovice, Rudolfovská 80, PSČ 370 01.
5) Postavení a působnost RAK JK se řídí zákonem 301/1992 Sb., vztahy okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje a RAK JK jsou upraveny tímto statutem.

 

Část druhá
Poslání a cíle

Předmětem činnosti RAK JK je:
a) koordinovat, prosazovat a hájit zájmy členských okresních agrárních komor regionu Jihočeského kraje;
b) spoluvytvářet vhodné podnikatelské klima Jihočeského kraje, podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a hájit potřeby členů okresních agrárních komor regionu Jihočeského kraje;
c) podílet se na rozvoji podmínek pro podnikání členů okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje v České  republice a v zahraničí. Plně využívat regionálních i státních programů a programů vypsaných EU;
d) úzce spolupracovat s Agrární komorou ČR v oblasti legislativy a prosazování zájmů členských komor v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb.;
e) úzce spolupracovat se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty a všemi příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podnikání v kraji;
f) podílet se na řešení vybraných regionálních projektů a programů rozvoje Jihočeského kraje;
g) podporovat rozvoj odborného školství ve spolupráci se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími institucemi;
h) vykonávat vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů v souladu s úkoly agrární komory dle zákona č. 301/1992 Sb.;
i) jako nepolitické sdružení spolupracovat se všemi parlamentními politickými stranami s cílem podpořit hospodářský rozvoj Jihočeského kraje;
j) navazovat a rozvíjet styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí, spolupracovat s podnikatelskými svazy a sdruženími a to jak krajskými, tak republikovými.

 

III.
Formy činnosti


Poslání a cíle uvedené v článku II. zajišťuje RAK JK zejména těmito formami a činnostmi:
a) konáním shromáždění delegátů RAK JK, zasedáním představenstva RAK JK a zasedáním dozorčí rady RAK JK,
b) úřadem RAK JK řízeným ředitelem úřadu RAK JK,
c)organizováním odborných akcí, přednášek, seminářů, konferencí, workshopů jakož i spoluúčastí a poskytováním záštity uvedeným akcím, pořádaným členskými okresními agrárními komorami nebo partnerskými institucemi, realizací projektů na podporu agropotravinářského sektoru ve v zájmu rozvoje Jihočeského kraje,
d) konzultacemi, poradenstvím, řešitelskou a expertní činností, osvětovými aktivitami a informačním servisem v médiích, provozováním webových stránek a prezentací na sociálních sítích.

 

IV.
Členství

Členem RAK JK se může stát každá okresní agrární komora, zřízená dle zákona č. 301/1992 Sb. mající sídlo v Jihočeském kraji a ztotožňující se s posláním, cíli a statutem RAK JK, pokud s tím vysloví souhlas všichni stávající členové RAK JK.

 

V.
Vznik členství

1) U zakládajících členů vzniká členství podpisem zakládací listiny a přijetím původních stanov.
2) U přistupujících členů vzniká členství 
    a) podáním přihlášky;
    b) písemným prohlášením obsahujícím vyslovení souhlasu se statutem
        RAK JK;
    c) souhlasem všech stávajících členů RAK JK s přistoupením.
3) Nedojde-li ke splnění některé z uvedených náležitostí v bodě 1 a 2 tohoto článku, členství nevzniká.

 

VI.
Práva a povinnosti členů RAK JK

1) Členské okresní agrární komory vykonávají svá práva prostřednictvím fyzických osob – členů jednotlivých okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje, které vybraly jako své delegáty v RAK JK. Počet delegátů jednotlivých členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje v RAK JK je shodný s počtem delegátů volených jednotlivými členskými okresními agrárními komorami v regionu Jihočeského kraje na sněm AK ČR dle směrnic platných pro AK ČR.
2) Písemné jmenování delegáta předávají členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje shromáždění delegátů RAK JK a v době mezi konáním shromáždění delegátů RAK JK řediteli úřadu RAK JK.
3) Písemné odvolání delegáta členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje předávají  členské okresní agrární komory Jihočeského kraje řediteli úřadu RAK JK. Účinnost odvolání je od 1. dne následujícího měsíce po doručení odvolání řediteli úřadu. Jmenování zaniká také úmrtím delegáta členské okresní agrární komory.
4) Delegáti členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje mají tato práva: 
    a) zúčastňovat se shromáždění delegátů RAK JK a jednání představenstva  
        RAK JK;
    b) na shromáždění delegátů RAK JK se vyjadřovat k projednávaným  
        zprávám a k činnosti RAK JK, podávat iniciativní návrhy a podněty k 
        činnosti RAK JK;
    c) předkládat ke konzultaci nebo k projednání odborné problémy, které
        jsou obsahem cílů RAK JK;
    d) přijímat pravidelné a nepravidelné informační zprávy RAK JK;
    e) volit a být voleni do orgánů RAK JK.
6) Delegáti členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje mají vůči RAK JK tyto povinnosti:
    a) na vyžádání představenstva nebo ředitele úřadu RAK JK poskytnout
        informace nezbytné pro činnost RAK JK;
    b) budou-li zvoleni do orgánů RAK JK, pracovat v nich podle svých
        nejlepších odborných schopností, dovedností a zkušeností.

 

VII.
Zánik členství

1) Členství v RAK JK končí:
 a) vystoupením členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje, přičemž toto musí být oznámeno písemnou formou s doručením do sídla RAK JK, a členství v RAK JK zaniká k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje,
 b) zánikem členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje, přičemž zánik musí být doložen výpisem z Obchodního rejstříku o výmazu členské okresní agrární komory v regionu Jihočeské kraje.
2) Z RAK JK vystupující členové nemají žádný nárok na podíl na majetku RAK JK.

 

VIII.
Orgány RAK JK

Orgány RAK JK jsou:
a) shromáždění delegátů,
b) představenstvo,
c) předseda a místopředsedové,
d) dozorčí rada,
e) úřad.

 

IX.
Shromáždění delegátů

1) Shromáždění delegátů rozhoduje o všech záležitostech RAK JK, pokud rozhodovací pravomoc není tímto statutem nebo usnesením shromáždění delegátů přenesena na jiný orgán RAK JK.
2) Shromáždění delegátů se zúčastňují delegáti členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje dle čl. VI. tohoto statutu. Shromáždění delegátů se zúčastňuje ředitel úřadu RKA JK bez hlasovacího práva a ředitelé členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje bez hlasovacího práva.
3) Shromáždění delegátů svolává představenstvo RAK JK nebo z jeho pověření ředitel úřadu RAK JK:
     a) minimálně 1x ročně v každém kalendářním roce;
     b) pokud tak rozhodne představenstvo většinou hlasů členů
         představenstva;
   c) vždy pokud to navrhne alespoň třetina delegátů RAK JK nebo dozorčí rada RAK JK a to nejpozději do dvou měsíců.
4) Svolání shromáždění delegátů se provádí písemně pozvánkou s uvedením programu nejpozději pět dní přede dnem konání.
5) Jednání shromáždění delegátů řídí předseda RAK JK nebo místopředseda RAK JK, příp. pověřený člen představenstva, příp. ředitel úřadu RAK JK.
6) Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje.
7) Usnesení je přijato, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Každý delegát má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy RAK JK.
8) Není-li shromáždění delegátů usnášeníschopné, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů nebo užije postupu hlasování per rollam dle bodu 12). Pro náhradní shromáždění delegátů platí stejné náležitosti a pravidla  jako pro řádné shromáždění delegátů.
9) Shromáždění delegátů:
     a) schvaluje, mění a ruší statut RAK JK,
     b) volí a odvolává předsedu RAK JK, místopředsedy RAK JK, členy
představenstva RAK JK, členy dozorčí rady RAK JK, z řad členů komory volí kandidáty do představenstva AK ČR a dozorčí rady AK ČR z delegátů sněmu okresních komor AK ČR, případně náhradníky do představenstva RAK JK a dozorčí rady z řad členů RAK JK,
    c) stanoví hlavní úkoly RAK JK a to zejména formou návrhu finančního
        plánu a plánu činnosti na běžný rok,
    d) schvaluje sloučení  RAK JK s jinými  komorami, případně její rozdělení,
    e) schvaluje zprávu představenstva RAK JK a dozorčí rady RAK JK
        o činnosti a hospodaření, rozpočet RAK JK a její účetní závěrku,
    f) členském příspěvku a zápisném, o jejich výši a podmínkách platby,
       pokud později vyplyne nutnost jejich úhrady,
   g) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva RAK JK,
   h) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradilo.
10) Příslušné zprávy a podklady pro jednání shromáždění delegátů zajistí úřad RAK JK.
11) Z každého shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který obdrží všechny členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje. Zápis musí obsahovat všechny připomínky účastníků shromáždění delegátů, pokud požádali o jejich zaprotokolování. 
12) Hlasování per rollam je představenstvem RAK JK využíváno v situacích, kdyshromáždění delegátů musí nějakou záležitost spadající do jeho výlučné kompetence projednat a aktuálně není reálné, že by se uskutečnilo řádné shromáždění delegátů. Toto platí také pro případy, kdy se na řádném shromáždění delegátů nestihne dořešit plánovaný program. Hlasování per rollam může být použito i v případě, že shromáždění delegátů nebude usnášeníschopné (včetně případných voleb). Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování delegátů shromáždění delegátů, které vyhlašuje představenstvo RAK JK prostřednictvím úřadu RAK JK. Toto hlasování probíhá obvykle e-mailem (za tím účelem všichni delegáti shromáždění delegátů poskytnou představenstvu RAK JK e-mailové adresu) výjimečně prostřednictvím SMS (za tím účelem všichni delegáti shromáždění delegátů poskytnou představenstvu RAK JK číslo mobilního telefonu). Hlasování per rollam na nedokončeném shromáždění delegátů probíhá za účasti delegátů, kteří se zúčastnili řádné členské schůze. Hlasování per rollam v případě neusnášeníschopnosti svolaného řádného shromáždění delegátů probíhá za účasti všech delegátů shromáždění delegátů. Lhůtu pro odpovědi na otázky (případně hlasování pro navržené kandidáty v rámci voleb) položené při hlasování per rollam určí představenstvo RAK JK, přičemž minimální je sedmidenní lhůta (7 kalendářních dnů). Každý z delegátů   shromáždění delegátů je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor („ano - ne, pro –  proti, schvaluji - neschvaluji - zdržuji se“) a identifikovatelně označit svoji odpověď – jménem a příjmením. V případě nezaslání e-mailové reakce delegátem či nevyjádřením přesné odpovědi se má za to, že delegát s navrženým usnesením vyjadřuje souhlas (tzn. je „pro“, „ano“, „schvaluje“), tedy v případě voleb hlasuje pro kandidáty navržené v per rollam hlasování představenstvem RAK JK. Představenstvo RAK JK je povinno delegátům shromáždění delegátů oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do 5 kalendářních dnů po skončení hlasování. Výsledek hlasování včetně přijatého usnesení je písemně znamenán do zápisu nejbližšího představenstva RAK JK i nejbližšího shromáždění delegátů.

 

X.
Představenstvo

1) Podmínky pro volbu představenstva:
    a) členové představenstva jsou voleni shromážděním delegátů na období
        3 let (přičemž jsou-li v průběhu tříletého volebního období      
        představenstva tzv. doplňkové volby, mandát člena představenstva
        z tzv. doplňkových voleb končí ve stejném termínu jako mandát původně         zvolených členů představenstva);
    b) představenstvo má 7 členů;
    c) opakovaná volba člena představenstva je přípustná;
    d) členem představenstva může být pouze jmenovaný delegát členské
        okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje,
2) Předseda představenstva RAK JK a místopředseda představenstva RAK JK jsou členy představenstva RAK JK.
3) Představenstvo ukládá předsedovi úkoly ve věcech řízení činnosti RAK JK. Předseda představenstva musí konzultovat s představenstvem každé důležité rozhodnutí. Každý jednotlivý člen představenstva může od předsedy požadovat informaci o vedení RAK JK. Představenstvo může předložit shromáždění delegátů k rozhodování i jí nevyhrazené otázky, pokud shromáždění delegátů s takovým postupem vysloví souhlas ve formě rozhodnutí o dané otázce. 
4) Představenstvo přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy RAK JK.
5) Rozhodnutí představenstva se dokumentují písemně s podpisem předsedy představenstva a minimálně jednoho dalšího člena představenstva. 
6) Předseda svolává představenstvo, považuje-li to za nutné, vždy vyžaduje-li to většina jeho členů, avšak minimálně 4x ročně; nebo požádá-li o to předseda dozorčí rady na základě usnesení dozorčí rady RAK JK.
7) Představenstvo řídí prostřednictvím úřadu RAK JK činnost RAK JK v období mezi shromážděními delegátů.
8) Ředitel úřadu RAK JK se zúčastňuje všech jednání představenstva; pokud o to požádají, mohou se jednání představenstva účastnit i delegáti jednotlivých členských okresních    agrárních komor v regionu Jihočeského kraje.
9) Předseda dozorčí rady RAK JK se zúčastňuje všech jednání představenstva s hlasem poradním.

 

XI.
Předseda RAK JK a místopředseda RAK JK

1) Předseda a místopředseda jsou voleni shromážděním delegátů z delegátů členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje.
2) Volební období předsedy a místopředsedů je tříleté (přičemž jsou-li v průběhu tříletého volebního období představenstva tzv. doplňkové volby předsedy či místopředsedy, mandát     předsedy či místopředsedy z tzv. doplňkových voleb končí ve stejném termínu jako mandát původně zvolených členů představenstva).
3) Předseda za podmínek stanovených tímto statutem řídí činnost RAK JK.
4) Předseda zastupuje RAK JK navenek a jedná jejím jménem. Předseda RAK JK současně vykonává funkci předsedy představenstva. Místopředseda RAK JK současně vykonává     funkci místopředsedy představenstva a zastupování RAK JK navenek a jednání jejím jménem se ujímá v nepřítomnosti předsedy.
5) Předseda a místopředseda společně s ředitelem úřadu RAK JK podávají členům RAK JK informace o hospodaření s majetkem.
6) Předseda informuje každé jednání představenstva o činnosti RAK JK v období mezi jednáními představenstva.
 

XII.
Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem RAK JK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů.
2) Podmínky pro volbu dozorčí rady:
    a) členové dozorčí rady jsou voleni na období 3 let shromážděním delegátů         (přičemž jsou-li v průběhu tříletého volebního období dozorčí rady tzv.           doplňkové volby, mandát člena dozorčí rady z tzv. doplňkových voleb               končí ve stejném termínu jako mandát původně zvolených členů dozorčí          rady),
    b) dozorčí rada má 3 členy,
    c) opakovaná volba členů dozorčí rady je přípustná,
    d) členem dozorčí rady může být pouze jmenovaný delegát členské okresní
        agrární komory v regionu Jihočeského kraje,
    e) dozorčí rada rozhoduje nadpolovičně většinou hlasů všech svých členů,
    f) dozorčí rada zvolí na svém prvním zasedání svého předsedu.
2) Rozhodnutí dozorčí rady se dokumentují písemně s podpisem předsedy dozorčí rady a jednoho člena dozorčí rady.
3) Předseda dozorčí rady svolává dozorčí radu minimálně 1x ročně, popř. dle vlastního uvážení či požádá-li o to představenstvo či dva členové dozorčí rady. Předseda svolá dozorčí radu také v případě, že o to písemně požádá nadpoloviční většina delegátů okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje.
4) Ředitel úřadu RAK JK má právo se zúčastnit všech jednání dozorčí rady s hlasem poradním.
5) Předseda představenstva či místopředseda představenstva jsou povinni se zúčastnit jednání dozorčí rady, pokud je dozorčí rada k tomu vyzve.

 

XIII.
Úřad RAK JK

1) Výkonným orgánem RAK JK je úřad komory, který zejména:

  1. připravuje podklady pro jednání orgánů RAK JK,
  2. vede administrativu a zjišťuje běžný chod RAK JK,
  3. plní další úkoly podle pokynů představenstva RAK JK.

2) Úřad RAK JK řídí a za jeho činnost představenstvu odpovídá ředitel úřadu RAK JK, kterého jmenuje představenstvo RAK JK a který je – stejně jako případní zaměstnanci úřadu – zaměstnancem RAK JK. Sídlo úřadu RAK JK je i sídlem RAK JK. Sídlo úřadu RAK JK jsou České Budějovice, Rudolfovská 80, PSČ 370 01.

 

XIV.
Zápisné a členské příspěvky

1) Jednorázové zápisné je stanoveno ve výši Kč 5.000,-  pro každou členskou organizaci.
2) Pokud v dalším období se projeví nutnost platby členských příspěvků, rozhodne shromáždění delegátů o jejich platbě, o jejich výši a o dalších podmínkách jejich úhrady.

 

XV.
Hospodaření RAK JK

1) Finanční prostředky k úhradě nákladů získává RAK JK zejména:
    a) zápisným;
    b) členskými příspěvky, pokud o jejich platbě rozhodne shromáždění
       delegátů;
    c) z příjmů za hospodářskou činnost RAK JK, pokud bude vyvíjena.
2) RAK JK je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.
3) RAK JK je nevýdělečnou organizací, proto nepočítá s tím, že by vytvářela společný majetek RAK JK. Případné finanční prostředky získané RAK JK formou příspěvků, dotací, darů z veřejných i soukromých zdrojů, mohou být použity výhradně pro účely dané statutem a ve prospěch RAK JK. Na případných nákladech a příjmech sdružení se jednotlivé členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje podílejí podle míry své účasti na činnosti sdružení, přičemž o výši podílů jednotlivých členských okresních agrárních komor v regionu jihočeského kraje na těchto nákladech a příjmech rozhoduje představenstvo RAK JK. Shromáždění delegátů může rozhodnout o dalších podrobnostech při hospodaření RAK JK.

 

XVI.
Jednání jménem RAK JK

1) Jménem RAK JK jsou oprávněni jednat: předseda RAK JK, místopředseda RAK JK a ředitel úřadu RAK JK.
2) Předseda RAK JK, místopředseda  RAK JK a ředitel úřadu RAK JK jednání za RAK JK samostatně tak, že k tištěnému nebo psanému názvu RAK JK připojí svůj vlastnoruční podpis, zpravidla s uvedením své funkce.
3) Ve vztahu k finančním prostředkům a majetkoprávním záležitostem RAK JK mají podpisové právo předseda RAK JK, místopředseda RAK JK a ředitel úřadu RAK JK tak, že společně se ředitelem úřadu RAK JK podepisuje doklady předseda RAK JK nebo místopředseda RAK JK.

 

XVII.
Změny statutu

1) Shromáždění delegátů může odsouhlasit změny tohoto statutu pouze tehdy, souhlasí-li se změnou nejméně dvě třetiny přítomných delegátů.
2) V pozvánce na shromáždění delegátů musí být upozorněno, že se bude projednávat změna statutu.

 

XVIII.
Zánik RAK JK

1) Ukončení činnosti RAK JK a tím její zánik může být provedeno jen tehdy:
   a) rozhodne-li tak shromáždění delegátů dvoutřetinovou většinou všech
       hlasů;
   b) rozhodne-li o rozpuštění soud;
   c) vystoupením všech členských okresních agrárních komor v regionu
      Jihočeského kraje z RAK JK;
   d) dohodou všech členských okresních agrárních komor v regionu
      Jihočeského kraje.
2) Likvidátor RAK JK je vázán pouze zákonnými ustanoveními a tímto statutem.
3) Za případný schodek odpovídají členové RAK JK.
4) RAK JK zaniká výmazem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.

 

XIX.
Ujednání o řešení sporů

1) Spory mezi členy RAK JK řeší představenstvo RAK JK.
2) Nedosáhne-li se dohody nebo uznání rozhodnutí představenstva, členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje přijímají, že všechny spory vznikající mezi členy RAK JK budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Tento Statut RAK JK byl schválen Valnou hromadou dne 5.12.2016.