Statut Regionální agrární komory Jihočeského kraje

 

Článek první


Název, sídlo, právní forma

 

 1. Regionální agrární komora Jihočeského kraje (dále jen „RAK JK“) je založena dle § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb. jako sloučení okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje, zajišťující svoji činnost realizací cílů a zájmů OAK Jihočeského kraje. 
 2. RAK JK je právnickou osobou založenou dle § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb. Vznikem RAK JK nedochází k zániku okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje. RAK JK se v souladu s § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 4 zákona č. 301/1992 Sb. Zapisuje do obchodního rejstříku. 
 3. Regionální agrární komora Jihočeského kraje používá zkráceného názvu RAK JK.
 4. Sídlem RAK JK jsou České Budějovice, Rudolfovská 80, PSČ 370 01.
 5. Postavení a působnost RAK JK se řídí zákonem č. 301/1992 Sb., vztahy okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje a RAK JK jsou upraveny tímto statutem. 
   

Článek druhý


Poslání a cíle

 

 1. Předmětem činnosti RAK JK je: 
  a) koordinovat, prosazovat a hájit zájmy členských okresních agrárních komor regionu Jihočeského kraje; 
  b) spoluvytvářet vhodné podnikatelské klima Jihočeského kraje, podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a hájit potřeby členů okresních agrárních komor regionu jihočeského kraje; 
  c) podílet se na rozvoji podmínek pro podnikání členů okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje v České republice a v zahraničí. Plně využívat regionálních i státních    programů a programů vypsaných EU; 
  d) úzce spolupracovat s Agrární komorou ČR v oblasti legislativy a prosazování zájmů členských komor v souladu se zákonem č. 301/1992 Sb.; 
  e) úzce spolupracovat se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty a všemi příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podnikání v kraji;
  f) podílet se na řešení vybraných regionálních projektů a programů rozvoje Jihočeského kraje; 
  g) podporovat rozvoj odborného školství ve spolupráci se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími institucemi; 
  h) vykonávat vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů v souladu s úkoly agrární komory dle zákona č. 301/1992 Sb.; 
  i) jako nepolitické sdružení spolupracovat se všemi parlamentními politickými stranami     s cílem podpořit hospodářský rozvoj Jihočeského kraje; 
  j) navazovat a rozvíjet styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí, spolupracovat s podnikatelskými svazy a sdruženími, a to jak krajskými, tak republikovými.

 

Článek třetí


Formy činnosti

 

 1. Poslání a cíle uvedené v článku druhém zajišťuje RAK JK zejména těmito formami a činnostmi: 
  a) konáním shromáždění delegátů RAK JK, zasedáním představenstva RAK JK a zasedáním dozorčí rady RAK JK; 
  b) úřadem RAK JK řízeným ředitelem úřadu RAK JK; 
  c) organizováním odborných akcí, přednášek, seminářů, konferencí, workshopů jakož i spoluúčastí a poskytováním záštity uvedeným akcím, pořádaným členskými okresními agrárními komorami nebo partnerskými institucemi, realizací projektů na podporu agropotravinářského sektoru ve v zájmu rozvoje Jihočeského kraje; 
  d) konzultacemi, poradenstvím, řešitelskou a expertní činností, osvětovými aktivitami a informačním servisem v médiích, provozováním webových stránek a prezentací na sociálních sítích.

 

 

Článek čtvrtý


Členství

 

 1. Členem RAK JK se může stát každá okresní agrární komora, zřízená dle zákona č. 301/1992 Sb. mající sídlo v Jihočeském kraji a ztotožňující se s posláním, cíli a statutem RAK JK, pokud s tím vysloví souhlas všichni stávající členové RAK JK.

 

Článek pátý


Vznik členství

 

 1. U zakládajících členů vzniká členství podpisem zakládací listiny a přijetím původních stanov. 
 2. U přistupujících členů vzniká členství: 
  a) podáním přihlášky; 
  b) písemným prohlášením obsahujícím vyslovení souhlasu se statutem RAK JK; 
  c) souhlasem všech stávajících členů RAK JK s přistoupením. 
 3. Nedojde-li ke splnění některé z uvedených náležitostí v bodě 1. a 2. tohoto článku, členství nevzniká.

 

 

Článek šestý


Práva a povinnosti členů RAK JK

 

 1. Členské okresní agrární komory vykonávají svá práva prostřednictvím fyzických osob – členů jednotlivých okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje, které vybraly jako své delegáty v RAK JK. Počet delegátů jednotlivých členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje v RAK JK je shodný s počtem delegátů volených jednotlivými členskými okresními agrárními komorami v regionu Jihočeského kraje na sněm AK ČR dle směrnic platných pro AK ČR. 
 2. Písemné jmenování delegáta předávají členské okresní agrární komory v regionu     Jihočeského kraje shromáždění delegátů RAK JK a v době mezi konáním shromáždění    delegátů RAK JK řediteli úřadu RAK JK. 
 3. Písemné odvolání delegáta členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje předávají členské okresní agrární komory Jihočeského kraje řediteli úřadu RAK JK. Účinnost odvolání je od 1. dne následujícího měsíce po doručení odvolání řediteli úřadu. Jmenování zaniká také úmrtím delegáta členské okresní agrární komory. 
 4. Delegáti členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje mají tato práva: 
  a) zúčastňovat se shromáždění delegátů RAK JK a jednání představenstva RAK JK; 
  b) na shromáždění delegátů RAK JK se vyjadřovat k projednávaným zprávám a k činnosti RAK JK, podávat iniciativní návrhy a podněty k činnosti RAK JK; 
  c) předkládat ke konzultaci nebo k projednání odborné problémy, které jsou obsahem cílů RAK JK; 
  d) přijímat pravidelné a nepravidelné informační zprávy RAK JK; 
  e) volit a být voleni do orgánů RAK JK. 
 5. Delegáti členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje mají vůči RAK JK tyto povinnosti: 
  a) na vyžádání představenstva nebo ředitele úřadu RAK JK poskytnout informace nezbytné pro činnost RAK JK; 
  b) budou-li zvoleni do orgánů RAK JK, pracovat v nich podle svých nejlepších odborných schopností, dovedností a zkušeností.
   

Článek sedmý


Zánik členství

 

 1. Členství v RAK JK končí: 
  a) vystoupením členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje, přičemž toto musí být oznámeno písemnou formou s doručením do sídla RAK JK, a členství v RAK JK zaniká k poslednímu dni měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje; 
  b) zánikem členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje, přičemž zánik musí být doložen výpisem z Obchodního rejstříku o výmazu členské okresní agrární komory v regionu Jihočeské kraje. 
 2. Z RAK JK vystupující členové nemají žádný nárok na podíl na majetku RAK JK.

 

Článek osmý


Orgány RAK JK

 

 1. Orgány RAK JK jsou: 
  a) shromáždění delegátů; 
  b) představenstvo; 
  c) předseda a místopředsedové; 
  d) dozorčí rada; 
  e) úřad.

 

Článek devátý


Shromáždění delegátů

 

 1. Shromáždění delegátů rozhoduje o všech záležitostech RAK JK, pokud rozhodovací     pravomoc není tímto statutem nebo usnesením shromáždění delegátů přenesena na jiný orgán RAK JK. 
 2. Shromáždění delegátů se zúčastňují delegáti členských okresních agrárních komor z Jihočeského kraje dle článku šestého tohoto statutu. Shromáždění delegátů se zúčastňuje ředitel úřadu RAK JK bez hlasovacího práva a ředitelé členských okresních agrárních komor z Jihočeského kraje bez hlasovacího práva. 
 3. Shromáždění delegátů svolává představenstvo RAK JK nebo z jeho pověření ředitel úřadu RAK JK: 
  a) minimálně 1x ročně v každém kalendářním roce; 
  b) pokud tak rozhodne představenstvo většinou hlasů členů představenstva; 
  c) vždy, pokud to navrhne alespoň třetina delegátů RAK JK nebo dozorčí rada RAK JK, a to nejpozději do dvou měsíců. 
 4. Svolání shromáždění delegátů se provádí písemně pozvánkou s uvedením programu nejpozději pět dní přede dnem konání. 
 5. Shromáždění delegátů RAK JK lze uskutečnit i distanční formou v odůvodněných    případech a dle technických možností, za podmínky účasti v tzv. „v reálném čase“, (např. prostřednictvím videokonference nebo telekonference, při nichž jsou delegáti „přítomni“ při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak „on-line“). 
 6. Jednání shromáždění delegátů řídí předseda RAK JK nebo místopředseda RAK JK, příp. pověřený člen představenstva, příp. ředitel úřadu RAK JK. 
 7. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech     delegátů členských okresních agrárních komor z Jihočeského kraje. 
 8. Usnesení je přijato, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Každý     delegát má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy RAK JK. 
 9. Není-li shromáždění delegátů usnášeníschopné, svolá představenstvo náhradní     shromáždění delegátů nebo užije postupu hlasování per rollam dle bodu 13. tohoto článku. Pro náhradní shromáždění delegátů platí stejné náležitosti a pravidla jako pro řádné shromáždění delegátů. 
 10. Shromáždění delegátů: 
  a) schvaluje, mění a ruší statut RAK JK; 
  b) odvolává a z delegátů Shromáždění RAK JK volí předsedu RAK JK, místopředsedy RAK JK, členy představenstva RAK JK, členy dozorčí rady RAK JK, z řad delegátů (jihočeských okresních agrárních komor) Sněmu AK ČR volí kandidáty do představenstva AK ČR a dozorčí rady AK ČR, případně náhradníky do uvedených funkcí; 
  c) stanoví hlavní úkoly RAK JK, a to zejména formou návrhu finančního plánu a plánu činnosti na běžný rok; 
  d) schvaluje sloučení RAK JK s jinými komorami, případně její rozdělení; 
  e) schvaluje zprávu představenstva RAK JK a dozorčí rady RAK JK o činnosti a hospodaření, rozpočet RAK JK a její účetní závěrku; 
  f) členském příspěvku a zápisném, o jejich výši a podmínkách platby, pokud později  vyplyne nutnost jejich úhrady; 
  g) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva RAK JK; 
  h) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradilo. 
 11. Příslušné zprávy a podklady pro jednání shromáždění delegátů zajistí úřad RAK JK. 
 12. Z každého shromáždění delegátů se pořizuje zápis, který obdrží všechny členské okresní agrární komory z Jihočeského kraje. Zápis musí obsahovat všechny připomínky účastníků shromáždění delegátů, pokud požádali o jejich zaprotokolování. 
 13. Hlasování per rollam je představenstvem RAK JK využíváno v situacích, kdy shromáždění delegátů musí nějakou záležitost spadající do jeho výlučné kompetence projednat a aktuálně není reálné, že by se uskutečnilo řádné shromáždění delegátů. Toto platí také pro případy, kdy se na řádném shromáždění delegátů nestihne dořešit plánovaný program. Hlasování per rollam může být použito i v případě, že shromáždění delegátů nebude usnášeníschopné (včetně případných voleb). Procedurou per rollam se rozumí korespondenční hlasování delegátů shromáždění delegátů, které vyhlašuje představenstvo RAK JK prostřednictvím úřadu RAK JK. Toto hlasování probíhá obvykle e-mailem (za tím účelem všichni delegáti shromáždění delegátů poskytnou představenstvu RAK JK e-mailové adresy) výjimečně prostřednictvím SMS (za tím účelem všichni delegáti shromáždění delegátů poskytnou představenstvu RAK JK číslo mobilního telefonu). Hlasování per rollam na nedokončeném shromáždění delegátů probíhá za účasti delegátů, kteří se zúčastnili řádné členské schůze. Hlasování per rollam v případě neusnášeníschopnosti svolaného řádného shromáždění delegátů probíhá za účasti všech delegátů shromáždění delegátů. Lhůtu pro odpovědi na otázky (případně hlasování pro navržené kandidáty v rámci voleb) položené při hlasování per rollam určí představenstvo RAK JK, přičemž minimální je sedmidenní lhůta (7 kalendářních dnů). Každý z delegátů shromáždění delegátů je povinen přesným hlasováním vyjádřit názor („ano - ne, pro - proti, schvaluji - neschvaluji - zdržuji se“) a identifikovatelně označit svoji odpověď - jménem a příjmením. V případě nezaslání e-mailové reakce delegátem či nevyjádřením přesné odpovědi se má za to, že delegát s navrženým usnesením vyjadřuje souhlas (tzn. je „pro“, „ano“, „schvaluje“), tedy v případě voleb hlasuje pro kandidáty navržené v per rollam hlasování představenstvem RAK JK. Představenstvo RAK JK je povinno delegátům shromáždění delegátů oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do 5 kalendářních dnů po skončení hlasování. Výsledek hlasování včetně přijatého usnesení je písemně znamenán do zápisu nejbližšího představenstva RAK JK i nejbližšího shromáždění delegátů.

 

 

Článek desátý


Představenstvo

 

 1. Podmínky pro volbu představenstva: 
  a) členové představenstva jsou voleni shromážděním delegátů na období 3 let, přičemž jsou-li v průběhu tříletého volebního období představenstva tzv. doplňkové volby, mandát člena představenstva z tzv. doplňkových voleb končí ve stejném termínu jako mandát původně zvolených členů představenstva; 
  b) představenstvo má 7 členů; 
  c) opakovaná volba člena představenstva je přípustná; 
  d) členem představenstva může být pouze jmenovaný delegát členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje. 
 2. Předseda představenstva RAK JK a místopředseda představenstva RAK JK jsou členy představenstva RAK JK. 
 3. Představenstvo ukládá předsedovi úkoly ve věcech řízení činnosti RAK JK. Předseda představenstva musí konzultovat s představenstvem každé důležité rozhodnutí. Každý jednotlivý člen představenstva může od předsedy požadovat informaci o vedení RAK JK. Představenstvo může předložit shromáždění delegátů k rozhodování i jí nevyhrazené otázky, pokud shromáždění delegátů s takovým postupem vysloví souhlas ve formě rozhodnutí o dané otázce. 
 4. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy RAK JK. 
 5. Rozhodnutí představenstva se dokumentují písemně s podpisem předsedy představenstva a minimálně jednoho dalšího člena představenstva. 
 6. Předseda svolává představenstvo, považuje-li to za nutné, vždy vyžaduje-li to většina jeho členů, avšak minimálně 4x ročně; nebo požádá-li o to předseda dozorčí rady na základě usnesení dozorčí rady RAK JK. 
 7. Představenstvo RAK JK může v důvodněných případech hlasovat o podkladových materiálech per rollam formou nebo lze jeho jednání realizovat distanční formou dle     technických možností, za podmínky účasti tzv. „v reálném čase“, (např. prostřednictvím videokonference nebo telekonference, při nichž jsou členové „přítomni“ při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak „on-line“). 
 8. Představenstvo řídí prostřednictvím úřadu RAK JK činnost RAK JK v období mezi shromážděními delegátů. 
 9. Ředitel úřadu RAK JK se zúčastňuje všech jednání představenstva; pokud o to požádají, mohou se jednání představenstva účastnit i delegáti jednotlivých členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje. 
 10. Předseda dozorčí rady RAK JK se zúčastňuje všech jednání představenstva s hlasem poradním.

 

 

Článek jedenáctý

 

Předseda RAK JK a místopředseda RAK JK

 

 1. Předseda a místopředseda jsou voleni shromážděním delegátů z delegátů členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje. 
 2. Volební období předsedy a místopředsedů je tříleté (přičemž jsou-li v průběhu tříletého volebního období představenstva tzv. doplňkové volby předsedy či místopředsedy, mandát předsedy či místopředsedy z tzv. doplňkových voleb končí ve stejném termínu jako mandát původně zvolených členů představenstva). 
 3. Předseda za podmínek stanovených tímto statutem řídí činnost RAK JK. 
 4. Předseda zastupuje RAK JK navenek a jedná jejím jménem. Předseda RAK JK současně vykonává funkci předsedy představenstva. Místopředseda RAK JK současně vykonává funkci místopředsedy představenstva a zastupování RAK JK navenek a jednání jejím jménem se ujímá v nepřítomnosti předsedy. 
 5. Předseda a místopředseda společně s ředitelem úřadu RAK JK podávají členům RAK JK informace o hospodaření s majetkem. 
 6. Předseda informuje každé jednání představenstva o činnosti RAK JK v období mezi     jednáními představenstva.


 

Článek dvanáctý

 

Dozorčí rada

 

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem RAK JK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. 
 2. Podmínky pro volbu dozorčí rady: 
  a) členové dozorčí rady jsou voleni na období 3 let shromážděním delegátů, přičemž jsou-li v průběhu tříletého volebního období dozorčí rady tzv. doplňkové volby, mandát člena dozorčí rady z tzv. doplňkových voleb končí ve stejném termínu jako mandát původně zvolených členů dozorčí rady; 
  b) dozorčí rada má 3 členy; 
  c) opakovaná volba členů dozorčí rady je přípustná; 
  d) členem dozorčí rady může být pouze jmenovaný delegát členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje; 
  e) dozorčí rada rozhoduje nadpolovičně většinou hlasů všech svých členů; 
  f) dozorčí rada zvolí na svém prvním zasedání svého předsedu. 
 3. Rozhodnutí dozorčí rady se dokumentují písemně s podpisem předsedy dozorčí rady a jednoho člena dozorčí rady. 
 4. Předseda dozorčí rady svolává dozorčí radu minimálně 1x ročně, popř. dle vlastního     uvážení či požádá-li o to představenstvo či dva členové dozorčí rady. Předseda svolá     dozorčí radu také v případě, že o to písemně požádá nadpoloviční většina delegátů     okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje. 
 5. Dozorčí rada může v odůvodněných případech hlasovat o podkladových materiálech per rollam formou nebo lze její jednání uskutečnit i distanční formou a dle technických možností, za podmínky účasti tzv. „v reálném čase“, (např. prostřednictvím videokonference nebo telekonference, při nichž jsou členové „přítomni“ při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak „on-line“). 
 6. Ředitel úřadu RAK JK má právo se zúčastnit všech jednání dozorčí rady s hlasem poradním. 
 7. Předseda představenstva či místopředseda představenstva jsou povinni se zúčastnit jednání dozorčí rady, pokud je dozorčí rada k tomu vyzve.

 

Článek třináctý

 

Úřad RAK JK

 

 1. Výkonným orgánem RAK JK je úřad komory, který zejména: 
  a) připravuje podklady pro jednání orgánů RAK JK; 
  b) vede administrativu a zjišťuje běžný chod RAK JK; 
  c) plní další úkoly podle pokynů představenstva RAK JK. 
 2. Úřad RAK JK řídí a za jeho činnost představenstvu odpovídá ředitel úřadu RAK JK, kterého jmenuje představenstvo RAK JK a který je – stejně jako případní zaměstnanci      úřadu – zaměstnancem RAK JK. Sídlo úřadu RAK JK je i sídlem RAK JK. Sídlo úřadu RAK JK jsou České Budějovice, Rudolfovská 80, PSČ 370 01.

 

Článek čtrnáctý


Zápisné a členské příspěvky

 

 1. Jednorázové zápisné je stanoveno ve výši 5.000,- Kč  pro každou členskou organizaci. 
 2. Pokud v dalším období se projeví nutnost platby členských příspěvků, rozhodne shromáždění delegátů o jejich platbě, o jejich výši a o dalších podmínkách jejich úhrady.

 

Článek patnáctý


Hospodaření RAK JK

 

 1. Finanční prostředky k úhradě nákladů získává RAK JK zejména: 
  a) zápisným; 
  b) členskými příspěvky, pokud o jejich platbě rozhodne shromáždění delegátů; 
  c) z příjmů za hospodářskou činnost RAK JK, pokud bude vyvíjena. 
 2. RAK JK je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. 
 3. RAK JK je nevýdělečnou organizací, proto nepočítá s tím, že by vytvářela společný majetek RAK JK. Případné finanční prostředky získané RAK JK formou příspěvků, dotací, darů z veřejných i soukromých zdrojů, mohou být použity výhradně pro účely dané statutem a ve prospěch RAK JK. Na případných nákladech a příjmech sdružení se jednotlivé členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje podílejí podle míry své účasti na činnosti sdružení, přičemž o výši podílů jednotlivých členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje na těchto nákladech a příjmech rozhoduje představenstvo RAK JK. Shromáždění delegátů může rozhodnout o dalších podrobnostech při hospodaření RAK JK.

 

Článek šestnáctý


Jednání jménem RAK JK

 

 1. Jménem RAK JK jsou oprávněni jednat: předseda RAK JK, místopředseda RAK JK a ředitel úřadu RAK JK. 
 2. Předseda RAK JK, místopředseda RAK JK a ředitel úřadu RAK JK jednání za RAK JK samostatně tak, že k tištěnému nebo psanému názvu RAK JK připojí svůj vlastnoruční     podpis, zpravidla s uvedením své funkce. 
 3. Ve vztahu k finančním prostředkům a majetkoprávním záležitostem RAK JK mají      podpisové právo předseda RAK JK, místopředseda RAK JK a ředitel úřadu RAK JK tak, že společně se ředitelem úřadu RAK JK podepisuje doklady předseda RAK JK nebo místopředseda RAK JK.

 

Článek sedmnáctý


Změny statutu

 

 1. Shromáždění delegátů může odsouhlasit změny tohoto statutu pouze tehdy, souhlasí-li se změnou nejméně dvě třetiny přítomných delegátů. 
 2. V pozvánce na shromáždění delegátů musí být upozorněno, že se bude projednávat změna statutu.

 

Článek osmnáctý


Zánik RAK JK

 

 1. Ukončení činnosti RAK JK a tím její zánik může být provedeno jen tehdy: 
  a) rozhodne-li tak shromáždění delegátů dvoutřetinovou většinou všech hlasů; 
  b) rozhodne-li o rozpuštění soud; 
  c) vystoupením všech členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje z RAK JK; 
  d) dohodou všech členských okresních agrárních komor v regionu Jihočeského kraje. 
 2. Likvidátor RAK JK je vázán pouze zákonnými ustanoveními a tímto statutem. 
 3. Za případný schodek odpovídají členové RAK JK. 
 4. RAK JK zaniká výmazem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.

 

Článek devatenáctý


Ujednání o řešení sporů

 

 1. Spory mezi členy RAK JK řeší představenstvo RAK JK. 
 2. Nedosáhne-li se dohody nebo uznání rozhodnutí představenstva, členské okresní agrární komory v regionu Jihočeského kraje přijímají, že všechny spory vznikající mezi členy RAK JK budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Tento Statut RAK JK byl schválen Shromážděním delegátů dne 17. února 2021.