Výhody členství

RAK JK sdružuje sedm okresních agrárních komor Jihočeského kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnické osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Jihočeského kraje.

Výhody členství v Okresní agrární komoře

 • informace o národní i evropské zemědělské dotační politice, podpůrných programech pro rozvoj venkova, konzultace k cílům jednotlivých subvenčních programů a opatření a k jejich výběru z hlediska podnikatelského záměru podniku
 • pomoc při vyplňování žádostí pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů
 • včasná upozornění na podmínky, které je nutné splnit pro přijetí nárokových plateb a to především v oblasti agro-environmentální legislativy, kvality a nezávadnosti produktů, welfare zvířat a technických a organizačních opatření na ochranu životního prostředí
 • právní poradna
 • poradenství, shánění materiální i finanční pomoci v případě přírodních katastrof
 • informace o produkčních kvótách, intervenčních opatřeních, vývozních subvencích a licencích
 • technologické standardy, metodiky, návody
 • informace z oblasti veterinární a rostlinolékařské péče
 • marketingové informace, odhady vývoje domácího i zahraničního trhu pro rozhodování podnikatelů v tržním prostředí ekonomiky zemědělského podniku
 • ucelené informace o regionu, zemědělské politice krajské samosprávy, místních přeshraničních projektech
 • informace o správné zemědělské praxi a dostupných technikách v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
 • výsledky výzkumu, informace o možnostech jejich využití, kontakty na výzkumná pracoviště
 • kontakty na další informační zdroje v ČR i zahraničí, na zemědělské školy a odborná vzdělávací centra v regionu
 • přísun aktuálních informací o cenách, právních normách v ČR i v EU
 • zprostředkování nákupu i prodeje zemědělské produkce
 • pomoc při hledání zaměstnání či zaměstnanců v agrární sféře regionu
 • přístup na žňový dispečink či krizovou linku v případě nedostatku krmiva či steliva pro hospodářská zvířata
 • zastoupení a hájení při sporech či vyjednávání se zákonodárci, státními či samosprávnými úřady
 • prezentaci v médiích, šíření dobrého jména farmy, podniku na vzdělávacích, výstavních a dalších akcích zaštítěných komorou
 • přístup zdarma či za poloviční sníženou sazbu oproti nečlenům na semináře, konference, workshopy
 • pravidelný přísun informací prostřednictvím zpravodaje OAK
 • na požádání řeší dozorčí rada OAK obchodní a jiné spory mezi členy