Základní informace
Sklízíme pole osetá pospolitostí

Základní informace

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK)

Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Sdružuje sedm okresních agrárních komor Jihočeského kraje a jejich prostřednictvím zaštiťuje fyzické a právnické osoby podnikajících v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství na území Jihočeského kraje. Členství není povinné.

Jednotlivé OAK JK jsou samostatnými členy Agrární komory ČR (AK ČR),   viz. www.agrocr.czwww.apic-ak.cz). AK ČR je rozhodující nevládní agrární organizací, která sdružuje většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Byla zřízena zákonem č. 301/92 Sb. k podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů. Poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR v oblasti právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů a informatiky. Organizační složky tvoří 62 okresních a 13 krajských agrárních komor.

RAK JK v souladu s uvedeným zákonem podporuje podnikatelské aktivity svých členů a zároveň dbá na to, aby tito neporušovali platné zákony.

O členské subjekty individuálně pečují místně příslušné, suverénní okresní agrární komory. Zajišťují jim informační servis  například z oblasti národní i evropské zemědělské politiky, legislativy ale poskytují jim též odborné poradenství. Úřady okresních agrárních komor JK pro své členy také zprostředkovávají nákup i prodej zemědělské produkce, informují je o aktuálních tržních cenách zemědělských komodit. Pořádají vzdělávací semináře, konference a workshopy. Většina okresních agrárních komor vydává písemný zpravodaj. RAK JK i jednotlivé okresní agrární komory, na základě podnětů svých členů, mohou skrze AK ČR připomínkovat zemědělské zákony, dávat návrhy na jejich vznik i změnu.

Zemědělci se díky agrární komoře snadněji orientují v dotacích, mají k dispozici právní poradnu nebo poradnu k evidenci zvířat. Agrární komora řeší obchodní spory mezi členy, medializuje důležitá témata. RAK JK se v zájmu svých členů snaží ovlivňovat vývoj agrární politiky lobbováním napříč politickými stranami, pravidelně se zemědělskou problematikou oslovuje jihočeské poslance, senátory i členy vlády ČR.

RAK JK je respektovaným partnerem regionální samosprávy (Jihočeského kraje i  ministerstva zemědělství. Navazuje a udržuje přeshraniční partnerství v Horních Rakousích ve spolupráci s Regionalmanagement Mühlviertel, s Dolními Rakousy prostřednictvím Euregionu Silva Nortica.

RAK JK od roku 2005 provozuje Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje (KIS JK,www.kisjk.cz) a realizace dlouhodobého projektu na podporu výrobců kvalitních jihočeských potravin Chutná hezky. Jihočesky (www.chutnahezkyjihocesky.cz).

Zástupci RAK JK prezentují regionální a odborná stanoviska např. v nejvyšších orgánech, pracovních skupinách a komoditních radách AK ČR. RAK JK má své zástupce ve Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí JK, v Poradním sboru krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, v Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s., a  Jihočeském paktu zaměstnanosti.

RAK JK usiluje o silné partnerské vazby na regionální autority, podnikatele, vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, profesní a nevládní organizace. Komplexní informační servis, vzdělávací akce a optimalizaci jihočeského zemědělského školství i jeho propojení s vědou a praxí RAK JK koordinuje ve spolupráci se Zemědělskou Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity, s Asociací středních zemědělských škol, Zemědělským svazem ČR, Jihočeským spolkem pro obnovu venkova, PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců, s Jihočeským územním svazem Českého rybářského svazu, i s místně příslušnými okresními organizacemi Českého svazu včelařů.